ข่าว Forex ความเคลื่อนไหวของตลาดที่เทรดเดอร์ต้องรู้

ข่าว forex Speedup

ข่าว Forex เป็นสิ่งจำเป็นที่เทรดเดอร์ต้องรู้ แม้ระบบเทรดของเทรดเดอร์ อาจจะไม่ได้เทรดตามข่าวก็ตาม แต่มีหลายปัจจัยที่เทรดเดอร์ ไม่ติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับตลาด อาจจะส่งผลให้เทรดเดอร์ตัดสินใจผิดพลาด หรือเข้าเทรดด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้นโดยไม่รู้ตัว

ข่าว Forex ขอแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

1. ข่าวในตาราง ตัวอย่างเช่น ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่จะประกาศขึ้นตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ มีช่องทางในการเช็คข่าวในตารางเช่น https://www.forexfactory.com/ หรือ https://th.investing.com/ ซึ่งถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยให้ความนิยมเป็นอย่างมาก

2. ข่าวนอกตาราง ตัวอย่างเช่น การให้สัมภาษณ์ของบุคคลสำคัญ ข่าวการเมืองหรือสงครามเป็นต้น สิ่งนี้จะไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่า จะเกิดขึ้นช่วงไหนอย่างไร ดังนั้นจึงควรติดตามข่าวสารหลาย ๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวจากทางต่างประเทศ และในเว็บไซต์ https://th.investing.com/ ก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดได้เช่นเดียวกัน

ในช่วงเวลาที่มี ข่าว Forex หรือการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ

เทรดเดอร์สายเทคนิคมักจะหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว หรือทำการปิดออเดอร์ที่ถือไว้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น แต่ยังมีเทรดเดอร์สายข่าว ที่รอเก็งกำไรในช่วงนี้ก็มีเช่นเดียวกัน

ข่าวในตาราง มีข่าวใดบ้างที่น่าสนใจ และมีความสำคัญอย่างไร ?

1. GDP (Gross Domestic Product) คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่ง บ่งบอกถึงมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น หนึ่งไตรมาส ครึ่งปี หนึ่งปี ตัวเลข GDP เป็นดัชนีชีวัดเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี แน่นอนว่าจะส่งผลกับค่าเงินอย่างแน่นอน เพราะถ้าเศรษฐกิจดีค่าเงินก็จะแข็งขึ้น ทำให้สกุลเงินที่จับคู่กับสกุลเงินนั้น ๆ มีความผันผวนในช่วงเวลาที่ประกาศตัวเลขออกมานั่นเอง

2. Inflation Rate คือ ตัวชี้วัดที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาสินค้า และบริการในปีปัจจุบันเทียบเท่ากับปีก่อน หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคการลงทุน แต่ถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมา จะส่งสัญญาณถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ

3. Interest Rate คือ อัตราดอกเบี้ย หรือที่นักลงทุนเรียกว่าดอกเบี้ยนโยบาย ที่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศกำหนดขึ้นเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยอัตราดอกเบี้ยอื่น ๆ ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินฝาก หรือแม้แต่ผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตร ล้วนแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของธนาคารกลางทั้งสิ้น

4. Unemployment Rate คือ อัตราการว่างงาน เป็นอัตราส่วนของกำลังแรงงานที่ไม่มีงานทำ ถ้าอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจเพราะการว่างงาน จะทำให้ลดการใช้จ่ายของผู้บริโภค เกิดความเครียดทางสังคม และส่งผลเสียต่อผู้ผลิต และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลไปยัง GDP ที่เป็นตัวชี้วัดสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

5. Trade Balance คือ ดุลการค้า การค้าระหว่างประเทศที่นำมูลค่าการนำเข้าสินค้า กับมูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศมาเปรียบเทียบกัน ถ้านำเข้ามากกว่าส่งออกแสดงว่าขาดดุลการค้า ถ้าส่งออกมากกว่านำเข้า แสดงว่าเกินดุลการค้า และถ้าส่งออกและนำเข้าเท่ากัน เรียกว่าสมดุลการค้า สำหรับการค้าระหว่างประเทศจะทำให้รู้ว่า ภาวะการค้าของประเทศเป็นอย่างไรอยู่ในฐานะได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ดุลการค้าระหว่างประเทศแสดงให้เห็นถึงส่วนแบ่งที่สำคัญของผลิตภัณฑ์มวลรวม จึงเป็นตัวเลขที่สำคัญที่ส่งสัญญาณล่วงหน้าว่าเศรษฐกิจในปีนั้น ๆ จะขยายตัวหรือไม่

6. Consumer Price Index-CPI คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีกของสินค้าและบริการในปริมาณที่เท่ากันในช่วงระยะเวลาหนึ่งเทียบกับราคาสินค้าอย่างเดียวกันในช่วงเวลาตั้งต้นเรียกว่าปีฐาน ถ้าอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น CPI เพิ่มขึ้น แสดงว่าราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น ประชาชนต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าจำเป็น ถ้าอัตราเงินเฟ้อลดลง CPI ลดลง แสดงว่าราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ ปรับตัวลดลง ประชาชนมีกำลังจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าจำเป็น

7. Producer Price Index-PPI คือ ดัชนีราคาผู้ผลิต ใช้ชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาขายส่งของสินค้าโดยเฉลี่ย ที่ผู้ผลิตในประเทศได้รับจากการขายสินค้า ณ แหล่งผลิต PPI สูงขึ้นเล็กน้อยแสดงว่า ภาวะการค้าของประเทศค่อนข้างดี ส่งผลให้ระดับราคาสินค้าทั่วไปเพิ่มขึ้น PPI สูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง แสดงว่า อาจจะมีปัญหาเงินเฟ้อเนื่องจากราคาสินค้าโดยทั่วไปเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้ด้วย PPI มีแนวโน้มลดลง แสดงว่า ภาวะการค้าโดยรวมเริ่มมีปัญหา เนื่องจากราคาสินค้าประเภทวัตถุดิบลดลง ส่งผลให้ราคาสินค้าโดยทั่วไปลดลง หรืออาจเป็นเพราะสินค้าบางกลุ่มมีปริมาณมากกว่าความต้องการ เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงขึ้น หรือเกิดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข่าว Forex หรือตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเทรด Forex ด้วยตัวเลขหรือปัจจัยต่าง ๆ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกันในระบบเศรษฐกิจ เมื่อมีประกาศตัวเลขที่สำคัญออกมา จะมีการเคลื่อนไหวของกราฟอย่างรุนแรง และส่งผลต่อแนวโน้มของกราฟในระยะยาว

ทั้งนี้ข่าว Forex นอกจากจะติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจแล้ว ข่าวการเมือง นโยบายการเงิน การคลัง หรือนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล สงคราม การเลือกตั้ง ล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมาก ทุกครั้งที่มีข่าวเหล่านี้ มักจะมีผลต่อค่าเงินเกิดความผันผวนในทุก ๆ ตลาด ดังนั้นเทรดเดอร์ที่เทรดสายเทคนิคควรติดตามข่าวสารเพื่อระวังการเข้าเทรดหรือถือออเดอร์ให้มาก ๆ หรือเทรดเดอร์ที่มองเห็นโอกาสในการทำกำไรในช่วงที่มีข่าวออก ก็ควรระมัดระวังด้วยเช่นกัน ทั้งนี้รู้จักข่าวไว้ใช้ข่าวเป็น วางแผนเทรดเห็นกำไรแน่นอน

By Kritthakorn ทีมงาน Speedup Forex

บทความที่เกี่ยวข้อง